فایل ورد استفاده از مدل رگرسيون حداقل مربعات جزئي در تخمين مقادير فلزات سنگين در خاک به روش طيف سنجي مرئي مادون قرمز نزديک

لینک دانلود

فایل ورد استفاده از مدل رگرسيون حداقل مربعات جزئي در تخمين مقادير فلزات سنگين در خاک به روش طيف سنجي مرئي مادون قرمز نزديک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده از مدل رگرسيون حداقل مربعات جزئي در تخمين مقادير فلزات سنگين در خاک به روش طيف سنجي مرئي مادون قرمز نزديک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده از مدل رگرسيون حداقل مربعات جزئي در تخمين مقادير فلزات سنگين در خاک به روش طيف سنجي مرئي مادون قرمز نزديک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده از مدل رگرسيون حداقل مربعات جزئي در تخمين مقادير فلزات سنگين در خاک به روش طيف سنجي مرئي مادون قرمز نزديک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت و بهرهبرداری از خاک ها نیازمند کسب اطلاعات مناسب، ارزان و به موقع از خصوصیات فیزیکو- شیمیایی آنهاست. روشهای سنتی تعیین خصوصیات خاک مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی میباشند؛ بنحوی که عموماً بهره-برداران تمایل چندانی به استفاده از نتایج اندازهگیریهای آزمایشگاهی در مدیریت آب و خاک ندارند . طیف سنجی انعکاسیدر محدوده ی طیفی 2500-400 نانومتر (VNIR)، یک روش جایگزین مناسب برای تخمین خصوصیات خاک می باشد.هدف از این مطالعه، ارزیابی نتایج استفاده از طیف سنج آزمایشگاهی (اسپکترو رادیومتریک) جهت برآورد غلظت عناصر سربو نیکل در خاکهای تحت آبیاری با آب حاصل از تصفیه لجن فاضلاب در محدوده ی شهر ری و در نهایت مقایسه ی ایننتایج با نتایج حاصل از اندازه گیریهای دستگاه جذب اتمی می باشد. علاوه بر آن، یکی دیگر از اهداف این پژوهش، معرفییک رابطه ی بهینه شده با دقت بالا جهت برآورد میزان عناصر فلزی سنگین در خاک از طریق کربن آلی خاک است. در اینمطالعه از مدل رگرسیون حداقل مربعات جزئی به منظور برآورد غلظت فلزات سنگین استفاده شد و برای ارزیابی عملکرد اینمدل از روش ریشه دوم میانگین مربعات خطا استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر برآورد شده با استفاده ازطیف های اشتقاقی، شباهت بیشتری را با نتایج حاصل از اندازه گیری های دستگاه جذب اتمی دارا می باشند؛ به طوری کهروابط ریاضی پیش بینی شده برای برآورد عناصر مورد آزمایش، مقادیر (R(2 بیشتر و خطای کمتری را در مقایسه با نتایجحاصل از این برآوردها با استفاده از طیف های Continuum Removal نشان دادند.

توضیحات بیشتر