فایل ورد ارزيابي کارايي روش شبکه عصبي پرسپترون و فاصله ماهالانويي در تهيه نقشه کاربري اراضي دشت يزد – اردکان

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي کارايي روش شبکه عصبي پرسپترون و فاصله ماهالانويي در تهيه نقشه کاربري اراضي دشت يزد – اردکان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کارايي روش شبکه عصبي پرسپترون و فاصله ماهالانويي در تهيه نقشه کاربري اراضي دشت يزد – اردکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کارايي روش شبکه عصبي پرسپترون و فاصله ماهالانويي در تهيه نقشه کاربري اراضي دشت يزد – اردکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کارايي روش شبکه عصبي پرسپترون و فاصله ماهالانويي در تهيه نقشه کاربري اراضي دشت يزد – اردکان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از ضروریترین اطلاعات مورد نیاز مدیران و متولیان منابع طبیعی، نقشه های کاربری ارا ضی می باشد. امروزه فنآوریسنجش از دور به واسطه پیشرفت زیادی که داشته است به کاربران این امکان را داده تا با استفاده از این علم تغییرات حاصلاز عوامل طبیعی و انسانی را مورد بررسی و مقدار این تغییرات را مشخص سازد. محققان برای طبقه بندی تصاویر از روش هایمختلفی ا ستفاده می کنند که هر کدام دارای دقت و عملکرد بهتری نسبت به یکدیگر می باشند. هدف از این مطالعه مقایسهدقت روش های شبکه عصبی پرسپترون و فاصله ماهالانویی برای طبقه بندی پوشش سطح زمین در مناطق خشک (دشتیزد ارکان) بود؛ طبقه های کاربری اراضی منطقه مورد نظر در 7 کاربری اراضی (مرتع فقیر، اراضی بایر، مناطق مسکونی،تپه های ماسه ای، مرتع متوسط، کشاورزی، اراضی صخره ای) تعیین شد و نتایج حاصل از ارزیابی دقت این دو روش با استفادهاز صحت کلی و ضریب کاپا نشان داد روش فاصله ماهالانویی با صحت کل 892 / 0 و ضریب کاپای 8049 / 0 درصد و روششبکه ی عصبی پرسپترون چندلایه با صحت کل 233 / 0 و ضریب کاپای 21 / 0 درصد عملکرد بهتری در تهیه نقشه کاربریاراضی داشته است بنابراین روش فاصله ماهالانویی نسبت به روش پرسپترون از کارایی بیشتری در مناطق خشک برخوردار است.

توضیحات بیشتر