فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر کارائي کمباين غوزه چين در پنبه آبي

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر کارائي کمباين غوزه چين در پنبه آبي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر کارائي کمباين غوزه چين در پنبه آبي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر کارائي کمباين غوزه چين در پنبه آبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر کارائي کمباين غوزه چين در پنبه آبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در استان فارس تقریبا تمامی برداشت پنبه به وسیله دست انجام می شود. این موضوع نه تنها فرایندی کند و کاربر، بلکهکاری دشوار و بهشدت خسته کننده است. از آنجائیکه کمبود نیروی کارگری در زمان برداشت سالیانه در حال افزایشمی باشد، بنابراین مکانیزاسیون برداشت پنبه و استفاده از کمباین های برداشت دارای اهمیت زیادی می باشد. بدین منظور درطی آزمایشی برداشت ماشینی توسط کمباین غوزهچین و عوامل مؤثر بر کارائی آن ارزیابی شد. این پژوهش با استفاده ازآزمایش کرت های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتهای افقی شامل جهت برداشتدر سه سطح: در راستای خطوط کاشت (D1)، عمود بر خط کاشت (D2) و اریب (D3) و فواصل خطوط کاشت به عنوان کرت عمودی در سه سطح 24 سانتیمتر(S1)، 36 سانتیمتر (S2) و 70 سانتیمتر (S3) بود. در هر یک از تیمارها ظرفیت مزرعه ای موثر، تعداد غوزه، تلفات برداشت (وش باقیمانده روی ساقه و ریزش روی زمین) و عملکرد محصول اندازه گیریشد. نتایج نشان داد که جهت های مختلف برداشت توسط کمباین و فاصله خطوط کاشت بر میزان تلفات وش معنی دار بود.انجام عملیات برداشت در راستای خطوط کاشت (D1) موجب بیشترین مقدار تلفات وش گردید، در صورتیکه حرکت کمباین به صورت اریب (D3) باعث کمترین میزان تلفات وش شد. یافتهها آشکار ساخت که بیشترین مقدار تلفات وش در شرایطی رخ داد که عملیات کاشت با فاصله خطوط 70 سانتیمتر (S3) انجام گردید. بررسیها همچنین نشان داد که جهت برداشت و فاصله خطوط کاشت تاثیر معنیداری بر عملکرد وش داشت. بیشترین میزان عملکرد وش از فاصله خطوط کاشت 36 سانتیمتر (S2) حاصل شد و فاصله خطوط کاشت 24 سانتیمتر (S1)، موجب کاهش 3/1 درصدی عملکرد در مقایسه با S2 شد.

توضیحات بیشتر