فایل ورد ارزيابي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي در حوضه گرگانرود

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي در حوضه گرگانرود دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي در حوضه گرگانرود کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي در حوضه گرگانرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي در حوضه گرگانرود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از مهمترین پدیدههای جوی و آرام و نافذ می باشد که در مقایسه با سایر پدیده ها هم ازنظر شدت و فراوانیوقوع و هم ازنظر وسعت فضایی و میزان خسارتی که به بار می آورد از اهمیت بیشتری برخوردار است. خشکسالی در زمیهه -های مختلف، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم اثرا زیانبخش وارد می آورد، که مهمترین اثر آن بر منابعکشور است. این در حالی است که تمامی فعالیت های اعم از صنعتی، شهری و کشاورزی وابسته به این منبع می باشد. درتحقیق حاضر از آمار بارش 5 ایستگاه بارانسجی و دبی 5 ایسدتگاه هیددرومتری در یک دوره زمانی 30 ساله 1392-1362) در حوضه گرگانرود استفاده شده است. جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی از شاخص SPI و ارزیابی خشکسالیهیدرولوژیکی از شاخص SDI استفاده شده است. رابطه بین شاخص ها با استفاده از ضریب هدم بستگی پیرسون محاسبهشده است. بر اساس نتایج به دست آمده چند دوره خشکسالی رخ داده است که شدیدترین خشکسالی هواشناسی در سال 1387-1386 و شدیدترین خشکسالی های هیددرولوژیکی در سالهای 1387-1386 و 1390-1389 اتفاق افتاده است. با افزایش دوی دوره آماری بر شد خشکسالی افزوده میشود. نتایج ضریب هم بستگی نشان داد که رابطه زمانی وقوع خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با یکدیگر در سطح 99 درصد معنی داراست.

توضیحات بیشتر