فایل ورد اثر کم آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري بربرخي خصوصيات محصول ذرت

لینک دانلود

فایل ورد اثر کم آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري بربرخي خصوصيات محصول ذرت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کم آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري بربرخي خصوصيات محصول ذرت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کم آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري بربرخي خصوصيات محصول ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کم آبياري با فاضلاب تصفيه شده شهري بربرخي خصوصيات محصول ذرت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده روی برخی خصوصیات ذرت، آزمایشی در مزرعه یپژوهشی مرکز تحقیقات آب و خاک گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران واقع در کرج در سال زراعی 95-94 انجامشد. این پژوهش، با 8 تیماربه صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل: آبیاریکامل با فاضلاب تصفیه شده شهری، کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری در سه سطح 40،60 و 80 نیاز آبی گیاه ،آبیاری کامل با آب چاه ، کم آبیاری با آب چاه در سه سطح 40،60 و 80 نیاز آبی گیاه می باشند. خصوصیات مرفولوژیکیشامل ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد برگ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سطح برگ نیز اندازه گیری شد. بر اساس نتایجحاصله، استفاده از فاضلاب تصفیه شده بر این شاخص ها تاثیر معنی داری داشت (P<0.05)به عبارت دیگر، مقدار متوسط ارتفاع بوته و قطر ساقه تحت آبیاری کامل با فاضلاب به ترتیب 5/69 و 21/1% نسبت به تیمار آب چاه بیشتر بود. درمجموع آبیاری با فاضلاب بر بیشتر خصوصیات رشدی و پاسخ های فیزیولوژیک، نسبت به تیمار شاهد معنی دار گردید. پایشخصوصیات آب آبیاری و نیز تاثیر آن بر کیفیت خاک توصیه می شود.

توضیحات بیشتر