فایل ورد اثر رطوبت نسبي محيط بر رفتار خزشي چوب راش ايران ((Fagus orientalis)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر رطوبت نسبي محيط بر رفتار خزشي چوب راش ايران ((Fagus orientalis) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر رطوبت نسبي محيط بر رفتار خزشي چوب راش ايران ((Fagus orientalis)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر رطوبت نسبي محيط بر رفتار خزشي چوب راش ايران ((Fagus orientalis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر رطوبت نسبي محيط بر رفتار خزشي چوب راش ايران ((Fagus orientalis) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر رطوبت نسبی محیط بر رفتار خزشی چوب راش ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. آزمونه های خزشی به مدت حداقل دو هفته در سه سطح رسوبت نسبی 55، 70 و 90 درصد قرار گرفته و سپس در سطح تنش 25 درصد تنش نهایی، به مدت 24 ساعت، تحت بار خزش خمشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح رطوبت نسبی مقدار خیز اولیه و خیز کل افزایش یافته است. مقادیر عکس مدول آنی و عکس مدول پس از 24 ساعت نیز محاسبه گردید و نتایج نشان داد که افزایش رطوبت نسبی تأثیر معناداری برعکس مدول آنی نداشته است. ولی عکس مدول 24 ساعت با افزایش رطوبت نسبی افزایش یافته است. هرچند گروه بندی دانکن اختلاف معناداری بین عکس مدول 24 ساعته، در رطوبت نسبی های 55 درصد و 70 درصد نشان نداده است. در این مطالعه مدل Findley بر منحنی های کرنش خزش- زمان در هر سه سطح رطوبت نسبی برازش داده شد و ثابت های رابطه با روش رگرسیون حداقل مربعات برآورد گردید. مقدارn در سطح رطوبت 55 درصد در حدود 0/53 بود. ولی در سطوح رطوبتی 70 و 90 درصد به 0/56 و 1/39 رسید. همان طور که انتظار می رفت مقدار ثابت m مدل مذکور که معرف مقدار کرنش خزشی در زمان 1=10 ساعت است با افزایش سطح رطوبت افزایش یافت.

توضیحات بیشتر